Dział dodatków mieszkaniowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Dział Dodatków Mieszkaniowych
59-220 Legnica ul. Chojnowska 112
winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

telefon: 76 722 18 06

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w pokoju nr 307 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 13.00,
a we wtorki od godz. 8.00 do 15.00.

Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami)
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 84, poz.585 i poz.587)

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy od 1 grudnia 1998 r.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem obligatoryjnym, które przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki ustawowe. Ustawa określa zarówno przesłanki przyznania dodatku, jak również sposób ustalania jego wysokości. Organ przyznający dodatki mieszkaniowe nie ma swobody w wyborze rozstrzygnięcia. Decyzje nie są podejmowane w ramach tzw. uznania administracyjnego.

Podstawą ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prawidłowo wypełnionego wniosku, który należy potwierdzić u zarządcy lokalu oraz dołączyć deklaracje członków gospodarstwa domowego o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę jego złożenia. Zarządca lokalu na wniosku potwierdza dane dotyczące: adresu zamieszkania wnioskodawcy, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ( czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek ).
Gdy w lokalu mieszkalnym nie ma instalacji centralnego ogrzewania, bieżącej ciepłej wody lub też instalacji gazu, wówczas wymagany jest ostatni rachunek za energię elektryczną.
Szczegółowych informacji dotyczących dodatków mieszkaniowych udziela kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w godz. od 7.30 do 15.30 (pokój nr 306).


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryterium metrażowe i dochodowe. Łączne spełnienie tych warunków stanowi podstawę do uzyskania pomocy w formie dofinansowania do kosztów utrzymania mieszkania.
Katalog tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego, uprawniających do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy został określony w artykule 2 powołanej ustawy. Dodatek mieszkaniowy, na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów, przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 stycznia 2002 roku ujednolicone zostały kryteria dotyczące powierzchni normatywnej w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 oraz po roku 1945. Obecnie - zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych, normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 35 m2 – dla 1 osoby, 40 m2 – dla 2 osób, 45 m2 – dla 3 osób, 55m2 – dla 4 osób, 65 m2 – dla 5 osób, 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię o 5 m2. Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Kolejny warunek jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy związany jest z dochodami, jakie uzyskują członkowie jej gospodarstwa domowego.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 924), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku. Wynosi ona – od 1 marca 2020 roku – 1 200,00 zł, co stanowi podstawę do obliczenia kryterium dochodowego, którym jest średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2 100,00 zł) lub 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (1 500,00 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W związku z tym ponowny wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w szóstym miesiącu korzystania z dodatku, aby zachować ciągłość dofinansowania do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu. Ryczałt przysługuje osobom, które w swoich lokalach nie posiadają centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz instalacji gazu przewodowego.

W przypadkach stwierdzenia, że osoby którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłacały na bieżąco czynszu, na wnioski zarządców, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości w ustawowo określonym terminie. Natomiast w przypadku, gdy naliczony dodatek mieszkaniowy byłby niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury (24,00 zł) w dniu wydania decyzji, dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.

W celu weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie tej formy pomocy, przepisy dopuszczają przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wybiórczo przez pracownika Działu Dodatków Mieszkaniowych posiadającego upoważnienie Prezydenta Miasta Legnicy. Nie musi to być pracownik socjalny. W trakcie wywiadu pracownik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia takiego oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wnioskodawcy służy prawo odwołania od wydanej decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Dyrektora MOPS w Legnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Do pobrania:
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodu:

 1. pobierz - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. pobierz - zaświadczenie o dochodach
 3. pobierz - informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO


ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 374) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc.
pobierz - wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 Dokumenty w formacie PDF, odczytanie wymaga
zainstalowania programu:

Autor: Krzysztof Źródłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-12
Data publikacji:2018-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Źródłowski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Piotrowski
Liczba odwiedzin:6137